§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi pomocy prawnej „Wirtualny Prawnik” przez Usługodawcę dla Klientów zawierających umowę za pośrednictwem strony www.wirtualnyprawnik.com lub bezpośrednio z aplikacji Wirtualny Prawnik (zwany dalej „Regulaminem”).

 2. Warunki i zasady świadczenia Usługi pomocy prawnej „Wirtualny Prawnik” przez Usługodawcę dla Klientów korzystających z specjalnych warunków (w tym klienci Kooperanta z którym Właściciel lub Administrator zawarł odrębną umowę na świadczenie usług dla określonej grupy odbiorców) lub promocyjnych warunków na usługi pomocy Prawnej „Wirtualny Prawnik” dostępne są na stronie www.wirtualnyprawnik.com w zakładce Regulaminy

 3. Właścicielem aplikacji „Wirtualny Prawnik” jest spółka pod firmą Polskie Media Cyfrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grodzieńskiej 21/29 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627575 o kapitale zakładowym 5.000 zł („Właściciel”);

 4. Administratorem- zarządcą aplikacji mobilnej „Wirtualny Prawnik” jest BLUE OPERATOR spółka z ograniczona odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000688407 o kapitale zakładowym 100.000 zł („Administrator”);

 5. Patronat merytoryczny Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego z siedzibą w Warszawie oraz Prawo24.tv („Patron”).

 6. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej „Wirtualny Prawnik” wymaga Urządzenia Przenośnego
  z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w zgodny system operacyjny Android lub iOS . Informacje o zgodnych wersjach systemów Android oraz iOS udostępniane są wraz
  z Aplikacją Mobilną w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play i Apple AppStore oraz stronie internetowej www.wirtualnyprawnik.com

 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemy teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Administrator informuje, że w związku z transmisją danych w sieci Internet Klienta mogą obciążać opłaty zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Klient.

 9. Administrator może wprowadzić odrębne (dodatkowe) warunki świadczenia Usług, w tym
  w formie regulaminów lub warunków promocji, warunków ofert lub regulaminów poszczególnych usług dodatkowych. Klienta/Użytkownika odrębne warunki świadczenia usług będą stanowiły integralną część zawartej Umowy.

 10. Odrębne warunki świadczenia usług odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu i Cennika.

§ 2

[Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Partner merytoryczny – podmiot organizujący i zapewniający świadczenie pomocy prawnej przez Prawników w ramach aplikacji Wirtualny Prawnik oraz infolinii alarmowej pomocy prawnej posiadający własne call center.

 2. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada prawo do korzystania z Usługi.

 3. Prawnik – adwokat lub radca prawny, profesor prawa, doktor prawa, magister prawa świadczący pomoc prawną Klientom w ramach Usługi.

 4. Kooperator – firma lub inny podmiot z którym Właściciel lub Administrator zawarł odrębną umowę na świadczenie usługi dla określonej grupy odbiorców.

 5. Aplikacja mobilna – oznacza oprogramowanie komputerowe (aplikacja mobilna) o nazwie „Wirtualny Prawnik”, udostępniana Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu Przenośnym i pozwalające
  w szczególności na korzystanie z usługi pomocy prawnej.

 6. Usługa – oznacza świadczoną w oparciu o Regulamin, w ramach serwisu/aplikacji mobilnej /infolinii telefonicznej na rzecz Klientów usługę pomocy prawnej świadczona przez Usługodawcę jako Administratora usługi Wirtualny Prawnik.

 7. Aktywacja – czynności, w tym uruchomienie aplikacji, umożliwiające Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

 8. Cennik – zestawienie cen usług oferowanych przez Administratora aplikacji oraz innych opłat i należności wraz z zasadami ich naliczania, stanowiące integralną część Umowy.

 9. Centrum Obsługi Klienta (COK) – komórka organizacyjna Administratora obsługująca Abonentów, za pośrednictwem której możliwy jest kontakt z Administratorem usługi w sprawach dotyczących świadczonych usług m.in. oferty, instalacji aplikacji, rozliczeń.

 10. Okres rozliczeniowy – miesięczny okres, za który dokonywane są rozliczenia opłat abonamentowych, rozpoczynający i kończący się w dniach wskazanych przez Administratora w Umowie w Regulaminie lub na Rachunku. Pierwszy okres rozliczeniowy może być dłuższy niż miesiąc i rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 11. Opłata abonamentowa – stała opłata ponoszona przez Abonenta, z tytułu korzystania
  z Usługi. Opłata jest wnoszona przez Użytkownika pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego z góry.

 12. Opłata aktywacyjna – to właściwe opłaty lub inne odpowiednie kwoty płatne przez Użytkownika na rzecz Właściciela za dokonanie pierwszego pobrania Aplikacji.

 13. Pakiet – zdefiniowany i oferowany przez Administratora zestaw Usług objęty jedną opłatą

 14. Rachunek –dokument finansowy wystawiony przez Administratora określający zobowiązania Klienta/Użytkownika do uiszczenia wskazanych w nim kwot na rzecz Administratora,
  w szczególności faktura VAT, nota obciążeniowa lub nota odsetkowa.

 15. Infolinia alarmowa pomocy prawnej – przeznaczona dla Klientów infolinia Centrum Pomocy Prawnej obsługiwana przez Prawników. Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu +48 (22) 422 14 01 lub przy wykorzystaniu aplikacji „Wirtualny Prawnik”. W infolinii Centrum Pomocy Prawnej usługi są świadczone od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 – 20.00, z wyłączeniem świąt oraz 24 i 31 grudnia każdego roku; (Poziom 0)

 16. Konto Klienta – prowadzone w systemie informatycznym i dostępne za pośrednictwem sieci Internet indywidualne konto przypisane do każdego Klienta, służące w szczególności do:

a) korzystania przez Klienta z Usługi, w tym zapisywania historii korzystania
z Usługi ;

b) kontaktów Klienta z Centrum Pomocy Prawnej, w tym przesyłania dokumentów związanych ze świadczoną Usługą.

 1. Siła wyższa – oznacza zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec strony, niezależne od danej strony, któremu strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

 2. Urządzenie Przenośne – oznacza przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014., poz. 243 ze zm.) np. (telefon komórkowy, smartfon, tablet itd.).

 3. Formularz rejestracyjny – dokument zawierający Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na Aplikacje mobilną z Administratorem.

 4. Formularz zgłoszeniowy – dokument zawierający dane Użytkownika, który chce aby skontaktował się z COK.

 5. Cennik usług promocyjnych – ustalany jest przez Administratora i udostępniony przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego. Dotyczy specjalnych warunków na świadczone Usługi.

 6. Regulamin promocji – ustalany jest przez Administratora, określa zasady i warunki skorzystania przez Użytkownika z świadczonych przez Administratora usług na specjalnych warunkach.

 7. Centrum Pomocy Prawnej – komórka organizacyjna udzielająca porad prawnych dla Użytkowników.

 8. Ustawa o ochronie danych osobowych” – oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182).

 9. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r poz. 1422).

§ 3

[Zawarcie Umowy, dostęp do Usługi, Okres rozliczeniowy].

 1. Umowa o Świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony. Okres trwania umowy jest uzależniony rodzajem zakupionego przez Użytkownika pakietu usług.
  Umowa jest zawierana z chwilą wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego na stronie www.wirtualnyprawnik.com w celu zawarcia Umowy i zaakceptowania Regulaminu, Cennika lub/i Cennika usług promocyjnych lub/i Regulaminu promocji lub/i innych regulaminów wskazanych przez Administratora w całości.
 2. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Aplikacji mobilnej Klient powinien:

 1. zawrzeć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez stronę www.wirtualnyprawnik.com wypełniając Formularz rejestracyjny i podać dane wskazane przez Administratora do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 2. na podany w Umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną numer telefonu klient otrzyma SMS z linkiem do pobrania aplikacji lub może pobrać ją samodzielnie ze strony www.wirtualnyprawnik.com lub sklepu internetowego Google Play lub Apple AppStore;

 3. Klient powinien pobrać i zainstalować Aplikację Mobilną na Urządzeniu Przenośnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play lub Apple AppStore;

 4. zapoznać i zaakceptować się z Regulaminem, Cennikiem lub/i innym dokumentem wskazanym przez Administratora dostępnym dla Klienta pod Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, Cennikiem lub/i innymi dokumentami wskazanymi przez Administratora i akceptuje wszystkie postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji Mobilnej podczas rejestracji.

 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną dostępne jest wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich.

 2. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną oświadcza, że:

 1. podanie w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

 2. jest uprawniony do zawarcia Umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną,

 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

 4. zapoznał się z Regulaminem, Cennikiem, Polityką Prywatności lub/i innymi dokumentami wskazanymi przez Administratora i zobowiązuje się je przestrzegać.

 1. Zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik jest obowiązany podać w Formularzu rejestracyjnym:

a) w przypadku korzystania z usługi jako osoba fizyczna

– Imię i Nazwisko;

– numer PESEL;

– adres zameldowania;

– adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zameldowania);

– numer telefonu komórkowego (na który ma zostać przesłany link do pobrania aplikacji);

– adres e-mail.

b) w przypadku korzystania z usługi jako firma

– nazwę własną

– adres siedziby oraz adres do korespondencji jeśli jest inny

– numer wpisu do KRS lub rejestru przedsiębiorców

– numer NIP

– imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

– numer telefonu/telefonów do aktywacji usługi

– adres/adresy email.

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.

 2. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail oraz nr telefonu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail i nr. telefonu, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej zmiany poprzez kontakt z COK.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania nowego adresu korespondencyjnego przez kontakt z COK. Brak podania zmiany adresu korespondencyjnego przez Klienta nie będzie miał wpływu na nieotrzymanie Rachunku od Administratora i nie będzie Klienta zwalniał
  z terminów płatności i ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienia w opłatach.

 4. Klient zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Aplikacji Mobilnej wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora swoich danych do Partnera merytorycznego w celu świadczenia usług pomocy prawnej.

 5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po dniu, w którym Klient dokonał zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonał opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem do danej zdeklarowanej Usługi na Rachunek.
  W sytuacji niedokonania opłaty abonamentowej w terminie 3 dni od zawarcia Umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną klient obciążony jest Opłatą aktywacyjną w kwocie 12,50 PLN (słownie: dwanaście złotych 50/100 gr).

 6. Opłata aktywacyjna korzystania z Usług Aplikacji mobilnej pobierana jest w kwocie wskazanej w Cenniku. Administrator może stosując promocje okazjonalne zwolnić Użytkowników zawierających Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Aplikacji mobilnej od Opłaty aktywacyjnej – każdorazowe zwolnienie z Opłaty aktywacyjnej określają warunki promocji określone w Regulaminie promocji.

 7. Z tytułu udostępnienia Klientowi Usługi Aplikacji mobilnej, Klient będzie płacił opłatę abonamentową przewidzianą w Cenniku bądź kwotę przewidzianą w odpowiednim Regulaminie promocji obejmującym Usługę.

 8. Opłata abonamentowa, o której mowa w punkcie poprzednim naliczana jest z góry za każdy miesiąc, w którym Klient na możliwość korzystania z Usługi i przesyłana Rachunkiem na wskazany w Umowie adres e-mail lub adres do korespondencji zgodnie z wyborem Klienta.

 9. Przyjmuje się, że standardowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Jeżeli ostatni dzień rozliczeniowy przypada na dzień wolny od pracy, to następuje przesunięcie na kolejny dzień roboczy. Użytkownik może dokonać zakupu również innych pakietów usług oferowanych przez Administratora. Okres rozliczeniowy poszczególnych pakietów specjalnych określony jest szczegółowo w ofercie.

ZAKRES USŁUG W ABONAMENCIE

§ 4

[Infolinia alarmowa pomocy prawnej „Konsultant 24h”]

 1. Klient w ramach zawartej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługi z Poziomu I Aplikacji mobilnej może korzystać bez ograniczeń w nagłych wypadkach z infolinii alarmowej pomocy prawnej „Konsultant 24h” przez okres obowiązywania zawartej umowy.

 2. Uprawnionym do korzystania z infolinii alarmowej pomocy prawnej „Konsultant 24h” jest Klient, który uregulował Rachunek wynikający z Opłaty abonamentowej.

 3. Nagłe wypadki uprawniające do nieograniczonego korzystania z infolinii alarmowej pomocy prawnej „Konsultant 24h” w trakcie trwania umowy, które wydarzyły się nie później niż na 12 godzin przed kontaktem z infolinią alarmową pomocy prawnej dotyczą następujących sytuacji:

 1. zatrzymania przez policję;

 2. doświadczania nagłej przemocy w rodzinie;

 3. wypadków komunikacyjnych;

 4. innych sytuacji, które wystąpiły nagle, nieoczekiwanie i nie będących skutkiem wcześniejszych działań przez Klienta.

 1. Infolinia alarmowa pomocy prawnej „Konsultant 24h” jest dostępna pod numerem telefonu podanym Klientom lub zamieszczonym na stronie www.wirtualnyprawnik.com , lub/i przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej wybierając przycisk o nazwie „ Konsultant 24h”.

 2. Po połączeniu z infolinią alarmową pomocy prawnej „Konsultant 24h” następuje weryfikacja uprawnień Klienta do skorzystania z Usługi. Po pozytywnej weryfikacji Klient przechodzi do

 3. Infolinia alarmowa pomocy prawnej „Konsultant 24h” jest dostępna w Polsce i na świecie za pośrednictwem Internetu lub połączenia według stawek roamingowych operatorów.

 4. Infolinia alarmowa pomocy prawnej „Konsultant 24h” jest dostępna dla Klientów 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu z wyłączeniem okresu od 15 lipca 2017 r. do 1 luty 2018 r. kiedy to infolinia alarmowa pomocy prawnej „Konsultant 24h” czynna jest w godzinach 800 – 2000.

§ 5

[Poziom I]

1. Klient może w ramach Usługi na Poziomie I w ramach zawartej umowy raz w miesiącu otrzymać poradę zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu z następujących dzień prawa tj:

 1. prawo cywilne –materialne i procesowe;

 2. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;

 3. prawo karne –materialne i procesowe;

 4. prawo podatkowe;

 5. prawo własności intelektualnej- prawo autorskie – prawo własności przemysłowej;

 6. prawo gospodarcze;

 7. prawo administracyjne –materialne i procesowe;

 8. prawo międzynarodowe prywatne –materialne jak i procesowe;

 9. prawo budowlane /inwestycji budowlanych;

 10. prawo spółek handlowych;

 11. prawo rodzinne i opiekuńcze;

 12. prawo ochrony lokatorów;

 13. Prawo egzekucyjne i zabezpieczające ;

 14. prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 15. prawo wybranych krajów UE –Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania ,Irlandia Niemcy ,Włochy (usługa aktywna od 1 marca 2018r)
 1. Klient może zawrzeć umowę rozszerzającą Poziom I i zwiększając tym samym ilość porad prawnych w danym miesiącu.

 2. Klient może zawrzeć umowę rozszerzającą Poziom I przez kontakt z COK lub zakupić samodzielnie dodatkową ilość usług przez stronę www.wirtualnyprawnik.com. Rozszerzenie Poziomu I może dotyczyć nieograniczonej ilości spraw.

 3. Niewykorzystana Usługa w danym miesiącu przechodzi na kolejny miesiąc, przy czym na kolejny miesiąc może przejść maksymalnie jedna nie wykorzystana Usługa.

 4. Usługa na Poziomie I obejmuje:

 1. analizę stanu faktycznego przedstawionego przez klienta;

 2. sformułowanie wstępnej hipotezy normatywnej;

 3. przedstawienie przesłanek podmiotowo-przedmiotowych zastosowania danej instytucji prawa;

 4. określenie niezbędnego potencjału dowodowego dla udowodnienia ewentualnego roszczenia;

 5. określenie prawdopodobieństwa rozwiązania problemu prawnego klienta wskazanie sposobu rozwiązania;

 6. rekomendowanie klientowi specjalisty z drugiego poziomu usługi i w razie takiej potrzeby przekazanie kontaktu telefonicznego lub mailowego;

 7. określenie kosztów sądowych.

3. Usługa jest świadczona za pomocą zainstalowanej na urządzeniu aplikacji umożliwiającej rozmowę z specjalistą prawa w formie audio-wideo konsultacji, audio konsultacji lub czatu.

4. Klient z panelu Aplikacji mobilnej może samodzielnie wybrać dziedzinę prawa której dotyczyć będzie rozmowa lub połączyć się z konsultantem Centrum Pomocy Prawnej.

5. Klient przedstawia ogólny zakres problemu i zależnie od własnej wiedzy informuje, jakiej dziedziny prawa może dotyczyć problem prawny. Na tej podstawie, Centrum Pomocy Prawnej, w celu prawidłowego ustalenia właściwej dziedziny prawa może prosić Klienta
o dodatkowe informacje o sprawie .

6. Po ustaleniu dziedziny prawa konsultant w Centrum Pomocy Prawnej przełącza rozmowę Klienta do odpowiedniego Prawnika. Jeżeli kontakt Klienta dotyczy sprawy już realizowanej, Klient informuje konsultanta Centrum Porad Prawnych podając dane wymagane do określenia sprawy.

§ 6

[Poziom II]

 1. Klient za dodatkową opłatą zgodnie z zamieszczonym Cennikiem na stronie www.wirtualnyprawnik.com może zawrzeć umowę na skorzystanie z drugiego poziomu Usługi poprzez zindywidualizowany kontakt prawnika-specjalisty z danej gałęzi prawa z Klientem.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi na Poziom II następuje poprzez zawarcie Umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną na konsultację zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i/lub innymi dodatkowymi dokumentami udostępnionymi przez Administratora.

 3. Klient zamówioną Konsultację (w formie video, czatu, rozmowy telefonicznej, osobistego spotkania w miejscu wskazanym przez Prawnika) może zrealizować w przeciągu 90 dni od zawarcia umowy. W tym celu dokonuje w kalendarzu rezerwacji terminu z wybranym Prawnikiem.

 4. Po stronie Klienta leży połączenie się z Klientem przez Aplikację mobilną w umówionym terminie.

 5. Klient może dokonać zmiany terminu konsultacji z Prawnikiem przez COK na 24 godziny przed wyznaczonym terminem konsultacji.

 6. W ramach konsultacji Klient może przesłać poprzez Aplikację mobilną dokumenty do wstępnej analizy oraz otrzymuje opinie podsumowującą i przeprowadza rozmowę z prawnikiem poprzez Aplikację.

 7. Po konsultacji z Prawnikiem Klient najpóźniej w dniu następującym otrzymuje informację o cenie i godzinowym nakładzie pracy za przygotowanie przez Prawnika:

 1. analizy faktologicznej, dowodowej oraz prawnej danej sprawy /due dilligens / sformułowaną w formie pisemnej opinii;

 2. sporządzenie pisma przed-procesowego i ewentualnie procesowego w danej sprawie /pozew wniosek środek odwoławczy;

 3. napisania pisma do określonych instytucji lub osoby fizycznej.

 1. Przygotowana wycena wymieniona w ustępie powyżej przygotowana na wyraźne żądanie Klienta.

 2. W przypadku zaakceptowania przez Klienta ceny za Usługę, oraz dokonaniu wpłaty przez Klienta za usługę, Prawnik przechodzi do niezwłocznego zrealizowania dokumentów w terminie uzgodnionym z Klientem nie dłuższym niż 3 dni roboczych, chyba że Klient na własne, wyraźne żądanie wskazał inny termin lub obiektywnie niemożliwe jest opracowanie dokumentu w tym czasie z uwagi na zawiłość lub obszerność sprawy, w tym wypadku termin realizacji wskazuje Prawnik. Płatność za usługę o której mowa powyżej może być dokonana również ratalnie zgodnie z Regulaminem płatności za usługi dostępnym na stronie www.wirtualnyprawnik.com

 3. W przypadku, gdy przedstawiony przez Klienta opis stanu faktycznego w sprawie wymagać będzie uzupełnienia o dokumenty, Klient chcący uzyskać pomoc prawną zobowiązany będzie przesłać za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub na podane dane kontaktowe Centrum Porad Prawnych, faksem lub pocztą elektroniczną dokumenty niezbędne do udzielenia porady prawnej, a czas wykonania pomocy prawnej liczyć się będzie od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Prawnika odpowiedniego uzupełnienia opisu sprawy lub przesłania dokumentów.

 4. Przy świadczeniu pomocy prawnej Prawnik zobowiązany jest do zachowania chronionej właściwymi przepisami tajemnicy zawodowej, w zakresie określonym w przepisach obowiązujących Prawnika.

 5. Jeżeli Klient zakończy konsultację z Prawnikiem w czasie krótszym niż obejmuje Poziom II, to Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty.

 6. Prawnik odmówi świadczenia pomocy prawnej, jeżeli w przedstawionej sprawie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej świadczenia zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.

§ 7

[Poziom III ]

  1. Poziomu III Usługi obejmuje:

1.1. reprezentację przed :

 1. sądami powszechnymi;
 2. sądami administracyjnymi;
 3. organami podatkowymi;
 4. zakładem ubezpieczeń społecznych;
 5. sądem najwyższym.

1.2. Sporządzenie na życzenie Klienta opinii lub ekspertyzy prawnej przez Profesora lub instytucję, firmę.

  1. W celu uzyskania kontaktu na Poziom III należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy na stronie www.wirtualnyprawnik.com.
  2. Koszt tej Usługi jest ustalany indywidualnie przez Prawnika z Klientem po zapoznaniu się z sprawą.
  3. Klient może skorzystać łącznie z Poziomu II i III. Cena za Poziom II i III ustalana jest przez Klienta z Prawnikiem indywidualnie przez Aplikację mobilną lub kontakt z COK
  4. Po przedstawieniu przez Prawnika ceny za Usługę, Klient dokonując jej akceptacji i zawiera umowę.
  5. Usługa zostanie wykonana po dokonaniu płatności przez Klienta. Płatność za usługę może być dokonana również ratalnie zgodnie z Regulaminem płatności za usługi dostępnym na stronie www.wirtualnyprawnik.com
  6. Przy świadczeniu pomocy prawnej Prawnik zobowiązany jest do zachowania chronionej właściwymi przepisami tajemnicy zawodowej, w zakresie określonym w przepisach obowiązujących Prawnika.
  7. Prawnik odmówi świadczenia pomocy prawnej, jeżeli w przedstawionej sprawie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej świadczenia zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.

§ 8

[Płatności ]

 1. Usługi na rzecz Klientów świadczone są odpłatnie zgodnie z Cennikiem lub ustaloną indywidualnie opłatą. Cennik jest dostępny na stronie www.wirtualnyprawnik.com oraz jest dostarczany Klientowi na każde jego żądanie.

 2. Klient zobowiązany jest uiszczać Administratorowi opłaty za Usługi na podstawie Umowy z góry, z częstotliwością odpowiadającą okresom rozliczeniowym, terminem płatności lub ich wielokrotności.

 3. Termin płatności upływa w pierwszym dniu Okresu rozliczeniowego, chyba że inaczej określono w odrębnych warunkach świadczenia usług

 4. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy. Kolejne okresy rozliczeniowe rozpoczynają się w tym samym dniu kolejnego miesiąca lub innym terminie jeśli Klient dokonał zakupu specjalnego pakietu usług na dłuższy okres. Płatność może być wykonana w formie bezgotówkowej na wskazany przez Administratora rachunek bankowy lub w innej udostępnionej formie płatności dostępnej na stronie www.wirtualnyprawnik.com lub w Aplikacji mobilnej.

 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Administratora lub dzień wpłaty do Administratora należności w formie gotówkowej (jeśli taka forma jest dostępna).

 6. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek opłaty, Administrator ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 7. Administrator wystawi fakturę VAT Klientowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej na jego pisemne żądanie, zgłoszone w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty wykonania usługi, pod warunkiem uprzedniego przekazania przez niego wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 8. Rozwiązanie umowy bądź zawieszenie przez Administratora świadczenia usług w części bądź
  w całości nie zwalnia Klienta od uiszczenia należności za należycie wykonane na jego rzecz Usługi.

§ 9

[Zawieszenie świadczenia Usług ]

1. Administrator ma prawo zawiesić świadczenie usług w całości albo w części jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą całości lub części opłat na rzecz Administratora

2. Wznowienie świadczenia usług następuje po ustaniu wszystkich przyczyn zawieszenia. Administrator może uzależnić wznowienie świadczenia usług od pisemnego wniosku Klienta.

§ 10

[Zakończenie korzystania z aplikacji]

1. Umowa wygasa automatycznie po upływie czasu na jaki została zawarta.

2. W przypadku pakietów specjalnych objętych dłuższym okresem rozliczeniowym Klient może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Termin wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia w którym złożono wypowiedzenie. Za dzień wypowiedzenia przyjmuje się dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej do COK lub nadania przesyłki zawierającej wypowiedzenie. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.

2. Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) jeżeli Klient nie ureguluje zobowiązać wobec Administratora w oznaczonym terminie płatności;

b) braku możliwości weryfikacji danych Klienta lub podania przez Klienta błędnych lub nieaktualnych danych;

c) wykorzystywania przez Klienta usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić po poinformowaniu Klienta przez Administratora o stwierdzonych naruszeniach o których mowa powyżej, w szczególności poprzez wysłanie przez Administratora krótkiej wiadomości tekstowej, telefoniczny kontakt lub
w formie pisemnych zawiadomień.

§ 11

[Odstąpienie od Umowy]

  1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientom niebędącymi konsumentami.
  2. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

  3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Klient powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy na piśmie wysyłając stosowne oświadczenie listownie lub pocztą elektroniczna na adres Działu Obsługi Klienta. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest rezygnacja z Usług, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.

  4. W przypadku otrzymania przez Administratora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta usunie on przechowywane dane dotyczące Klienta.

  5. Prawo odstąpienie nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w tym przypadku gdy przedsiębiorca Administrator usługi w pełni wykonał Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

  6. Klient ma prawo złożyć wyraźne oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Klient wykonuje prawo, odstąpienia od umowy w zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed terminem odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

  7. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient powinien samodzielnie usunąć Aplikację Mobilną z posiadanego Urządzenia Przenośnego.

§ 12

[Reklamacje ]

  1. Klient ma możliwość wnieść reklamację w przedmiocie sposobu realizacji Usługi w następującym trybie:

 1. reklamacje dotyczące Usługi Klient może wnieść pisemnie, drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi na adres: reklamacje@wirtualnyprawnik.com .Jeżeli Klient przekazuje reklamacje na adres korespondencyjny winien ją nadać na adres Administratora
  ( BLUE OPERATOR sp. z o.o. ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja Wirtualny Prawnik”;

 2. reklamacja winna zawierać: dane umożliwiające identyfikację Klienta, tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu, na którym została aktywowana Usługa Prawnik oraz opis sprawy i zastrzeżeń Klienta co do udzielonej porady prawnej oraz ewentualne wskazanie w jaki sposób ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację;

 3. jeżeli reklamacja nie pozwala na identyfikację reklamowanej porady prawnej, w celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie szczegółowych danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji;

 4. reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż
  w terminie 14 dni od daty jej wpływu, z zastrzeżeniem pkt. 5);

 5. w przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do czasu uzyskania przez administratora uzupełniających informacji;

 6. odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, niemniej jednak na prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w inny, wskazany przez Klienta sposób;

 7. wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Usługi, Aplikacji Mobilnej można kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@wirtualnyprawnik.com .

§ 13

[Własność intelektualna Właściciela]

 1. Aplikacja Mobilna „Wirtualny Prawnik” stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Właściciela Z chwilą zapisania Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Przenośnym Użytkownika, Właściciel udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji Mobilnej w związku z jej pobraniem na Urządzenie Przenośne oraz instalacja i uruchamianiem na Urządzaniu Przenośnym. Użytkownik może zainstalować Aplikację Mobilną na dowolnej liczbie Urządzeń Przenośnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu Przenośnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji Mobilnej. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Mobilnej dla celów zarobkowych.

 2. Aplikacja Mobilna oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji Mobilnej Treści logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Właściciela.

§ 14

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator BLUE OPERATOR sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grodzieńskiej 21/29 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688407 o kapitale zakładowym 100.000 zł

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu korzystania z usług świadczonych w Aplikacji Mobilnej „Wirtualny Prawnik”.

 3. Dla celów realizacji celów, o których mowa w ust. 2 zbierane sa następujące dane Użytkowników (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania

 4. Dodatkowo, Użytkownik może dobrowolnie podać inne informacje stanowiące dane osobowe (dane fakultatywne).

 5. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu kierowania informacji handlowe drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail i/lub numer telefonu.

 6. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników w tym informacje mające charakter danych osobowych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
  w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz- w sytuacji prawem przewidzianych- prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora lub korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji Mobilnej. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych Usług świadczonych usługi Wirtualny Prawnik, Administrator traci możliwość korzystania z nich.

 8. Administrator oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji Mobilnej.

§ 15

[Ograniczenie odpowiedzialności Administratora]

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Aplikacji Mobilnej i/lub Usługi Wirtualny Prawnik, a w szczególności za korzystanie z Aplikacji Mobilnej w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu. Powyższe dotyczy również instalacji Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Przenośnym, do którego Użytkownik nie posiada żadnych praw.

 2. Administrator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji Mobilnej i/lub Usługo z powodu Siły Wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość dostępu do sieci Internet, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

§ 16

[Postanowienia końcowe]

  1. Administrator może zmienić Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

   1. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminy;

   2. nałożenie na Administratora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających wpływ bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

   3. zmiana zakresu świadczonych Usług;

   4. przeciwdziałanie nadużyciom;

   5. usprawnienie działania Aplikacji Mobilnej Wirtualny Prawnik oraz obsługi Użytkowników,

   6. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich;

   7. poprawienie ochrony prywatności Użytkowników.

  1. O zmianie Regulaminu Administrator powiadamia Użytkowników zamieszczając za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz na stronie internetowej www.wirtualnyprawnik.com, informacje o zmianie Regulaminu, a w przypadku Użytkowników korzystających z usług Wirtualny Prawnik, Administrator będzie ich informował o zmianie przesyłając informację elektroniczną na adres email podany przez Użytkownika.

  2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu nie zrezygnują z Usług.

  3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:

 1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy

 2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w prawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Administratorem.

  1. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

  3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 101 z późn. Zm.).

   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  03.08.2017 r.